VERHUUR

VERHUURVOORWAARDEN

De huur wordt aangegaan op de hierna vermelde voorwaarden behoudens schriftelijke door ons aanvaarde aanvullingen en/of afwijkingen. Tenzij bij andersluidende, uitdrukkelijke en schriftelijke voorwaarden voorafgaandelijk opgesteld bij overeenkomst, zijn de hiernavolgende voorwaarden steeds van toepassing, en de huurder, redecontractant of besteller verklaart deze te erkennen en te aanvaarden. Alle overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.


1. Duur van de Huur.
a. De huur gaat in naargelang van het geval:
• Op het ogenblik dat de huurder of zijn gemachtigde het gehuurde in ontvangst neemt.
• Indien is overeengekomen dat het gehuurde op een bepaalde dag door de zorgen van de verhuurder of een door hem aan te stellen transporteur geleverd dient te worden, dan is de huurder ervoor aansprakelijk dat op de afgesproken lijst en plaatst hijzelf of iemand aanwezig is voor de ontvangst name. Zoniet is de verhuurder gerechtigd het gehuurde terug te nemen en de vervoerkosten aan de huurder aan te rekenen. De huurder die nalaat het gehuurde op het afgesproken tijdstip af te halen of in ontvangst te nemen, blijft niettemin door de huurovereenkomst gebonden voor overeengekomen termijn of een termijn die tenminste gelijk is aan degene die hij als vermoedelijke duur heeft opgegeven. Toezeggingen van de verhuurder i.v.m. de datum van aflevering zijn niet bindend en leveren geen grond op tot ontbinding van de overeenkomst noch schadeloosstelling.
b. De huur eindigt:
• Op de overeengekomen datum zoals bepaald in het verhuurcontract, de overeengekomen datum kan niet door de huurder stilzwijgend verlengd worden.
• Bij een contract van onbepaalde duur op de dag van terugkeer in de magazijnen van de verhuurder.
c. Van zodra de huurtermijn verstreken is wordt de huurder van rechtswege en zonder enige aanmaning geacht in gebreke te zijn het gehuurde terug te bezorgen. De verhuurder heeft vanaf dat ogenblik het recht het gehuurde te laten terughalen zonder een beroep te doen op een rechter, waar het zich ook bevindt. Alle kosten hieraan verbonden zijn volledig ten laste van de huurder.
d. De verhuurder kan de overeenkomst onmiddellijk en van rechtswege beëindigen per aangetekende brief, en zonder dat de huurder recht heeft op schadevergoeding wanneer:
• er ernstige schade is aan het verhuurde materieel.
• er diefstal of verlies is van het verhuurde materieel.
• wanneer er dringende reparatie en/of onderhoudswerken dienen te gebeuren aan het gehuurde goed.
• indien de huurder de verplichtingen voortvloeiend uit het verhuurcontract niet respecteert.
• de huurder in staat van faillissement wordt verklaard, overlijdt, of onder curatele wordt geplaatst of zich buiten België zou gaan vestigen.

e. Ook als de huurder het materiaal eerder terugbrengt is de huur voor de volledige huurtijd verschuldigd.

 

2. Aansprakelijkheid/verplichtingen van de huurder.
a. De huurder draagt de risico’s en verantwoordelijkheid van het verhuurde materieel vanaf het moment dat dat deze ter beschikking wordt gesteld op de zetel/magazijn van de verhuurder tot op het moment dat het verhuurde materieel effectief wordt teruggeven op de zetel/magazijn van de verhuurder. Dit geldt ook wanneer de verhuurder of transporteur het verhuurde materiaal ter beschikking stelt buiten de zetel/magazijn van de verhuurder.
b. De huurder zal het gehuurde materiaal enkel als een goede huisvader verplaatsen, gebruiken en bewaren volgens normale en wettelijk toegelaten bestemming, volgens de gebruiksaanwijzing en alle toepasselijke wettelijke voorschriften, ondermeer in zake veiligheid, certificering, nodig rijbewijs en vergunningen.
c. Voor eventueel gebruik op de openbare weg, moet de huurder zelf aan de wettelijke verplichtingen voldoen, ondermeer voor inschrijving, verzekering, vergunning, signalisatie.
d. Alle taksen, boeten, overheidsrechten in verband met het bezit of het gebruik van het gehuurde materiaal zijn ten laste van de huurder, die de verhuurder zal vrijwaren.
e. De huurder zal het dagelijkse onderhoud en de controle doen van het gehuurde materieel, het in staat van goede werking houden en reinigen te zijnen laste.
f. De huurder zal elk gebrek telefonisch en schriftelijk melden aan de verhuurder, uiterlijk binnen de 24 uren. Als de huurder voor het einde van de eerste werkdag na de aanvangsdag geen protest formuleerde, wordt hij geacht in te stemmen dat hij het materiaal proper en in goede staat van werking ontvangen heeft op de aanvangsdag en dat hij de gebruiksaanwijzing heeft ontvangen en kant en de toepasselijke
veiligheidsvoorschriften kent.
g. De huurder ziet af van vermindering van de huurprijs bij defect van het gehuurde materieel; het geeft hem evenmin het recht de betaling van al vervallen huurgelden te schorsen of uit te stellen van betaling.
h. De huurder zal uiterlijk op de laatste werkdag van de overeenkomst voor 18 uur al het gehuurde materieel gereinigd, onbeschadigd en in goede staat van werking terugbezorgen op de maatschappelijke zetel/magazijn van de verhuurder.

 

3. Aansprakelijkheid/verplichtingen van de verhuurder.
a. De aansprakelijkheid van de verhuurder is beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de Belgische huurwetgeving is opgelegd.
b. De verhuurder verplicht zich ertoe de machines te onderhouden en te herstellen indien nodig om ze werkzaam te houden zodat de huurder ermee zijn werkzaamheden kan uitvoeren.
c. Machines worden, naargelang het type, met volle brandstoftank en/of met opgeladen batterij geleverd.
e. De normale sleet onder normale omstandigheden is ten laste van de verhuurder. Bandenbreuk en defecten door verkeerde behandeling zijn altijd ten laste van de huurder.

 

4. Verzekering.

a. De huurder wordt geacht, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke weigeringen, een risicoverzekering te onderschrijven voor rekening
van de verhuurder tegen betaling van een percentage op het verhuurtarief zoals bepaald op het verhuurcontract. Daarnaast dient de
huurder zich voor de gehele duur van de huurovereenkomst te verzekeren voor zijn burgerlijke aansprakelijkheid voor alle schade aan personen en goederen ten gevolge van het gebruik of het bezit van het verhuurde materieel, ook wanneer de risicoverzekering uitdrukkelijk schriftelijk wordt
geweigerd.
b. De algemene voorwaarden van deze verzekeringsovereenkomst kan ten allen tijde door de huurder worden opgevraagd en maakt integraal deel uit van de huidige overeenkomst, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke weigering door de huurder.
c. Vandalisme, schade veroorzaakt door intoxicatie of dronkenschap, schade veroorzaakt door instorting van gebouwen of bouwwerken, misbruik van vertrouwen en fraude zijn echter uitgesloten van enige dekking. De daarmee gepaard gaande herstellingskosten zijn volledig ten laste van de huurder.
d. Bij een gedekt schadegeval is de forfaitaire vrijstelling (franchise) ten laste van de huurder. Deze franchise is steeds vermeld op het verhuurcontract
e. De huurder verbindt er zich ook toe, dat, indien er schade is aan de gehuurde machines, door toedoen van eigen personeel, hij zijn bedrijfsuitbatingsverzekering hiervoor aanspreekt en de schade dekt.

 

5. Huurprijs en betalingsvoorwaarden.
a. De vermelde prijzen zijn exclusief btw, belastingen, heffingen en lasten. De kosten van levering (transport) of afhaling van het verhuurde materieel en de kosten van verbruik (brandstof) of eventuele montage zijn ten laste van de huurder en zullen afzonderlijk worden gefactureerd.
b. Elke 6 maanden kan de huurprijs aangepast worden aan de schommelingen van de index der consumptieprijzen.
c. De facturen van de verhuurder zijn te betalen volgens de afgesproken vervaldag of contant te betalen. Zoals vermeld op de voorkant van de factuur.
d. Bij niet-betaling op de vervaldag, is dat zonder enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, een intrest verschuldigd van 13% per jaar op het schuldsaldo, tot aan volledige betaling
e. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige reden, wordt, 8 dagen na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo bovendien verhoogd met 13%.
f. De huurprijs per dag wordt geacht 8 werkuren te omvatten, de verhuring per week 40uur in een periode van 5 dagen, de verhuring per maand 160 werkuren in een periode van 30 dagen. Wanneer de werkuren hoger liggen dan de hierboven aangegeven uren kan de verhuurder
de extra gepresteerde uren aanrekenen.
g. Klachten tegen onze factuur moeten binnen de 8 dagen na ontvangst gedaan worden.
h. Bij enige wanbetaling of wanprestatie van de huurder, bij faillissement of enig teken van slechte solvabiliteit van de huurder, worden alle uitstaande bedragen, ook deze die de huurder schuldig is aan de verhuurder verwante bedrijven, onmiddellijk opeisbaar, zonder daartoe een
ingebrekestelling vereist is, en ondanks vooraf toegestane betalingsvoorwaarden en/of het trekken van wissels of orderbriefjes heeft de verhuurder het recht al zijn verbintenissen te schorsen of te annuleren en het verhuurde materieel terug te nemen, zonder tussenkomst van de rechter, met
een aangetekende brief, zonder dat de verhuurder daarvoor tot enige schadevergoeding kan aangesproken worden, en onverminderd het recht van de verhuurder op schadevergoeding. De huurder blijft ertoe gehouden de huur voor de gehele tijd te betalen (1 jaar vanaf aanvangsdatum)
i. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het gebied waarin de zetel/magazijn van de verhuurder zich bevindt bevoegd. De verhuurder heeft echter het recht de betwisting voor elke andere bevoegde rechtbank te brengen.

 

6. Ontbinding van de huur en tussentijdse beëindiging.
a. Het niet afhalen, of niet in ontvangst nemen van het gehuurde op de afgesproken datum ontslaat de huurder niet van de betaling van de huursom over de overeengekomen tijd of na de door hem opgegeven vermoedelijke duur.

 

7. Algemene bepalingen.
a. Het is de huurder verboden, zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder, het gehuurde goed onder te verhuren, uit te lenen of onderwelk ander beding ook aan derden te overhandigen.
b. De huurder heeft steeds het recht het verhuurde materieel na te zien, te onderhouden of te herstellen.